2021-02-03 13:42Pressmeddelande

Vara kommuns miljöstrategi växer fram

null

Hur kan Vara kommun göra skillnad globalt genom att bidra lokalt med minskad miljöpåverkan? Vilka områden är viktiga för Vara kommun att fokusera på i miljöarbetet? Dessa frågor ska kommunens miljöstrategi svara på.

Arbetet med kommunens miljöstrategi är i full gång. Björn Ekendahl Haugland, hållbarhetsstrateg på Vara kommun, samordnar och driver arbetet utifrån kommunstyrelsens uppdrag och alla kommunens förvaltningar är engagerade. Andra viktiga medspelare i arbetet är LRF kommungrupp, Näringslivsrådet, Vara köpmannaförening och Länsstyrelsen Västra Götalands län. Björn understryker hur viktigt samarbetet med andra är i en sådan här process:

– Oberoende av perspektiv och utmaning så kan ingen aktör skapa den hållbara framtiden själv. Vi behöver hitta lösningar tillsammans med nya partners på sätt som vi tidigare inte har jobbat med. Vägen dit är dialog, samarbete och medskapande.

Kommunens miljöstrategi ska bidra till att skapa förutsättningar för alla som bor och verkar i Vara att göra miljömedvetna val och bidra till en hållbar utveckling. Den ska ta fram de viktigaste områdena för kommunen att arbete med för att kunna uppnå kommunens vision och mål, men även medverka till att de regionala och nationella miljömålen uppfylls. Den ska konkretisera miljöarbetet och fungera som en vägledning till förvaltningarna.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Gezelius är mycket nöjd med att arbetet med kommunens miljöstrategi nu är i full gång:

– I de nya politiska målen har vi tydligt markerat hur viktiga miljö- och hållbarhetsfrågorna är och denna strategi är ett verktyg för att kommunen ska bli miljömässigt hållbar och bidra till att miljömålen nås på alla nivåer.

Vara kommuns roll i miljö- och klimatarbetet kan ses utifrån två olika perspektiv, dels som samhällsaktör där uppdraget är att skapa förutsättningar för medborgare och näringsliv att agera miljövänligt. Men även ha ett ansvar som organisation att skapa kvalitet och service med en så liten miljöpåverkan som möjligt. Det innebär att varje verksamhet i kommunen måste vara med och bidra och arbeta utifrån miljöstrategin. Tre fokusområden har tagits fram i arbetet. Dessa innebär att Vara kommun ska vara energieffektiv och fossiloberoende, resurseffektiv och cirkulär och slutligen också en kommun som vårdar naturen och främjar biologisk mångfald.

Under vintern har arbetet fokuserats på att identifiera de åtgärder som kommunen ser som viktigast att arbete med utifrån de prioriterade områdena. Men arbetet handlar inte enbart om att tänka nytt utan även lyfta det pågår och görs bra. Om allt går som planerat kommer kommun- fullmäktige anta miljöstrategin efter sommaren.

Kontaktperson:

Björn Ekendahl Haugland, hållbarhetsstrateg, 0512-31112


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling