2020-10-07 17:47Pressmeddelande

Delårsbokslutet för 2020 bättre än budgeterat

null

I delårsbokslutet för augusti beräknas Vara kommuns resultat för helåret 2020 uppgå till 78 mkr vilket är 41 mkr bättre än budgeterat. Det goda resultatet förklaras i huvudsak av ökade intäkter från staten i syfte att kompensera för lägre skatteintäkter och ökade kostnader till följd av Coronapandemin.

Nämnderna väntas tillsammans ge ett överskott om 8 mkr. Socialnämnden och bildningsnämnden ger tillsammans ett underskott om – 6,3 mkr, men resultatet vägs upp av överskott i kommunstyrelsen och tekniska nämnden om 14,2 mkr vilket till större delen förklaras av en lägre investeringstakt än beräknat. Övriga nämnder ger ett resultat inom tilldelad ram.

Utöver nämndernas överskott om 8 mkr förklaras resterande del av överskottet av ökade generella statsbidrag om 32 mkr, lägre skatteintäkter om -7 mkr, statlig kompensation för sjuklönekostnader om 6 mkr samt återvunna momsmedel om 2 mkr.

Kommande år väntas verksamheternas kostnader öka till följd av den demografiska utvecklingen samtidigt som skatteintäkter och generella statsbidrag inte ökar i samma takt. En stor del av det statliga stödet till följd av Coronapandemin är tillfälligt för 2020 och 2021. Det innebär att det blir lägre generella statsbidrag de kommande åren samtidigt som skatteintäkterna inte ökar i samma takt som förväntat. Detta sammantaget innebär att de ekonomiska utmaningarna framledes kvarstår.

För mer information kontakta ekonomichef Jonas Bredenberg, tfn 0512-318 16


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling
Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson