2020-11-10 11:25Nyheter

Resultat som håller trots tuffa tider

null

Vara kommun genomför regelbundet medarbetarundersökningar för att få reda på hur de anställda upplever sin arbetssituation. Under hösten har en arbetsklimatundersökning (AKU) genomförts som visar på vad medarbetarna tycker fungerar bra på respektive enhet och vad som kan förbättras. På så vis kan man gemensamt fortsätta att utveckla den hälsofrämjande arbetsmiljön.

Vart annat år genomför Vara kommun en Arbetsklimatundersökning (AKU). Årets undersökning har genomförts av undersökningsföretaget Origo Group, på uppdrag av Vara kommun. Undersökningen besvarades av 1124 medarbetare av 1321 möjliga, vilket innebär en svarsfrekvens på 85 %.

Alla tillsvidareanställda och visstidsanställda med anställningsdatum 14 mars 2020 eller tidigare har getts möjlighet att svara. Även studielediga, föräldralediga eller sjukskrivna har erbjuds att delta under förutsättning att de har arbetat under de senaste 6 månaderna.

Det goda resultatet håller i sig
Resultatet av enkäten är övervägande positivt och visar på att en klar majoritet av medarbetarna trivs bra med sitt arbete och känner ett stort engagemang. Ledarskapet i Vara kommun fortsätter få bra betyg och har även ökat sedan undersökningen senast genomfördes.

– Att det är ett mycket bra resultat som står sig mycket bra i jämförelse med andra liknande organisationer. Och att medarbetarna känner sig motiverade, har en god arbetsmiljö och uppskattar sina chefer, det är fina omdömen för oss som arbetsgivare, säger kommundirektör Anna Cederqvist.

Engagemang i arbetet och bra ledarskap
Majoriteten av medarbetarna tycker att de har ett meningsfullt arbete som de trivs med och anser att arbetsklimatet och samarbetet på den egna enheten är bra. De har en tydlig bild över sitt ansvar, sina befogenheter och vet vad som förväntas av dem i sitt arbete.

Kommunens chefer får ett högt betyg och merparten av medarbetarna känner att deras chef visar förtroende för dem och ger förutsättningar att ta ansvar i sitt arbete. Detta är viktigt eftersom ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas trivsel och upplevelsen av ledarskapet påverkar ofta den generella upplevelsen av arbetssituationen.

– Det är roligt att se att vår satsning på ledarutveckling ger resultat. Vi har ägnat mycket tid, energi och kraft i att implementera vår nya ledarfilosofi, med det coachande och tillitsfulla ledarskapet, med dialog och delaktighet som verktyg. Det vi ser nu är ett kvitto på att vår satsning och arbete ger resultat, säger Anna Cederqvist.

Den fysiska arbetsmiljön är god
Medarbetarna i kommunen upplever också att den fysiska arbetsmiljön är fortsatt god. Detta är särskilt positivt under ett år som präglats av pandemin och hårdare både fysisk och psykisk arbetsbelastning för många. Merparten av medarbetarna upplever även att de har en arbetsbelastning över tid som är rimlig och en något lägre andel anser att orken inte riktigt räcker till efter jobbet.

Glädjande är att se att satsningen på friskvårdsbidraget haft effekt då resultatet förbättrats markant från förra mätningen avseende hur många som tar del av kommunens friskvårdsaktiviteter.

Utvecklingsområden
En hög andel av medarbetarna uppger att de är insatta i arbetsplatsens mål och vet vad som förväntas av dem i sitt arbete. Däremot är arbetet med att följa upp och utvärdera uppsatta mål ett utvecklingsområde. Ett annat område som lyfts fram som ett utvecklingsområde generellt för Vara kommun är hur man som medarbetare upplever sin kunskap om den egna förvaltningen och kommunens övriga verksamheter. Här kan förbättringar göras för att få större engagemang och öka delaktigheten för kommunens om helhet och på så sätt stärka varumärket Vara kommun.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling