2021-05-20 13:50Nyheter

Här förbereder kommunen för nytt bostadsområde

null

Nu är arbetet med att ta fram nya bostäder i Vara tätort på gång. I området Håkan Månsgården, på sydvästra sidan av järnvägen, har det under de senaste veckorna synts provtagningsmaskiner ute på åkrarna. Det här ett första steg som ska leda fram till de färdiga planerna för områdets utveckling.

De geotekniska undersökningar som inletts i området Håkan Månsgården de senaste veckorna är en del av de undersökningar som kommer att utgöra grunden för det planprogram som ska tas fram för området. Nu i vecka 20 ska den arkeologiska utredning som krävs för framtida exploatering inledas och under sommaren och hösten 2021 fortsätter arbetet med att undersöka området.

– I Vara finns inte traditionen att göra planprogram vid exploatering av områden, berättar stadsarkitekt Isa Åkerlind. När det gäller Håkan Månsgården har vi valt att jobba med ett program för hela området för att undersöka vad som är möjligt att göra och hur vi bäst tar till vara på områdets läge.

Under de senaste tre åren har cirka 150 nya bostäder byggts i Vara tätort, trots detta finns fortfarande en brist på bostäder. I Håkan Månsgården planeras för cirka 450 nya bostäder där utbyggnaden kommer att ske etappvis under en femtonårsperiod. Av den totala mängden bostäder planeras för en del friliggande villabebyggelse men även för en större andel flerfamiljshus.

– När vi nu planerar för bebyggelse på andra sidan järnvägen så behöver vi självklart också utreda hur vi ska utveckla infrastrukturen, och få till en bra trafiksituation för hela tätorten, säger Lovisa Tavaststjerna, samhällsplanerare på Vara kommun. För att reda ut det använder vi oss av trafikanalyser både för befintliga trafikmängder men också för framtida scenarion.

Utveckling av bostadsområden som ligger nära kollektivtrafik, så som stationsområdet i Vara, har stor potential då det skapar förutsättningar för flexibilitet när det gäller att ta sig till och från jobb, studier och fritidsaktiviteter.   

– Vi ser nu en större efterfrågan på bostäder i kommuner som Vara från en målgrupp som tidigare valt att bo i större städer, som exempelvis Göteborg, men som nu ser en möjlighet att bo på ett ställe och arbeta på ett annat givet att det går att ta sig på ett bra sätt, säger Johanna Forslund Kullander, samhällsbyggnadschef i Vara.

Kontaktpersoner:
Isa Åkerlind, Vara kommun, tel. 0512-31894
Lovisa Tavaststjerna, Vara kommun, tel. 0512-31069


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling
Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson