2024-07-05 09:02Nyheter

Förbättrad vattenkvalitet är Albin Jönssons mål

En man med mellanblont hår, klädd i blå jacka står på en bro. Han har ena armen på räcket. Under bron rinner en å.Albin Jönsson arbetar med ett projekt som ska leda till förbättrad vattenkvalitet.

Sedan 2021 arbetar vattenåtgärdssamordnaren Albin Jönsson med projektet Vara vinner vatten. Arbetet är inriktat på att minska övergödningen i vattendragen för att uppnå bättre vattenkvalitet. – Vatten är en resurs som vi behöver värdera ännu högre än vad vi gör idag och vi behöver öka kunskapen om det, säger han.

 

Vid en första anblick kan Vara kommun verka vattenfattigt, men tittar men på kartan blir bilden en annan. Det finns ett nät av många blåa streck där de små vattendragen snirklar sig fram till de två största vattendragen, Lidan och Afsån.

Det finns några riktiga pärlor och det är en häftig upplevelse att ta sig fram där vattnet rinner genom djupa bäckraviner, säger Albin Jönsson.

Han har inventerat många av kommunens vattendrag, dammar och sjöar. Det utgjorde en del av arbetet under projektets första år, men syftet var något annat än att hitta vackra naturplatser. Vattendragen i kommunen är övergödda och den ekologiska statusen, det vill säga växt- och djurlivet i vattendragen når inte upp till kraven i vattendirektivet. Det behöver åtgärdas.

Övergödning

Övergödning uppstår när det finns ett överflöd av näringsämnen i vattnet. Det ökar tillväxten av växtplankton och alger. När det materialet ska brytas ned går det åt mycket syre.

Det kan uppstå syrebrist i vattendragen under den processen vilket i värsta fall kan leda till att växter och djur dör. Det kan bildas svavel vilket bidrar till svarta illaluktande bottnar, förklarar samordnaren.

Vara kommun ligger i Lidans avrinningsområde. Det är ett område som är prioriterat för att åtgärda övergödningen.

Övergödningen i våra lokala vattendrag förs nedströms hela vägen till Vänern, sedan vidare ut i Göta älv och Västerhavet, säger han.

Fosfor

Det är framför allt kväve och fosfor som orsakar övergödning. I det lokala projektet är det fosforn som står i centrum. Minskar mängden fosfor i vattendragen minskar också övergödningen. Det finns flera metoder att göra det på. Den gemensamma nämnaren är att sakta ner vattnet så att fosforn kan ansamlas på en bättre plats.

En del åar har rätats ut, där kan vi restaurera meandringen, säger Albin.

Meandrar är de krökta och slingrande fårorna. Vatten rinner saktare genom sådana och på svämplaner som skapas vid kanten av vattendragen fångas fosforn upp i stället för att rinna vidare.

Ett annat sätt är att bygga fosfordammar.

Det är speciella dammar med en djupare del i början där vattnet stannar upp. Jordpartiklarna med fosfor i sjunker ner i gyttjan på botten. Det är ganska dyiga dammar, inget man ska bada i, säger han.

Det går också att strukturkalka och att göra skyddszoner på våra åkrar för att fånga upp fosfor. 

Praktisk hjälp

Under inventeringen hittades ett 30-tal platser som skulle kunna ingå i projektet. En del av fastighetsägarna hade redan sådana tankar medan det var nytt för andra. Gensvaret har varit gott.

Jag hjälper till med praktiska saker som kontakter med länsstyrelsen, ansökningar, administration och finansiering. Det tar ganska mycket tid och det har gjort att en del fastighetsägare avstått eller avvaktar, säger vattenåtgärdssamordnaren.

Projektet finansieras via LOVA-bidrag, det står för Lokala vattenvårdsprojekt och söks från länsstyrelsen.

Projekt på gång

Under 2024 är det fem platser i kommunen där man hoppas kunna få bidrag för att påbörja arbetet med att projektera och anlägga åtgärder. Det finns ytterligare ett 10-tal intressenter till nästa år, som är projektets femte och sista år.

Förhoppningen är att det jag byggt upp nu kommer att fortsätta när projektet är avslutat, säger Albin Jönsson.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.